Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nadácia PARTNERS v roku 2015

15.03.2016

Aj v roku 2015 pokračovala Nadácia PARTNERS v realizácii dlhodobých projektov zameraných na zvyšovanie finančnej gramotnosti rôznych cieľových skupín nášho obyvateľstva. Od atraktívnych súťaží pre študentov, až po kurzy Finančnej gramotnosti určené seniorom.

Aj v roku 2015 pokračovala Nadácia PARTNERS v realizácii dlhodobých projektov zameraných na zvyšovanie finančnej gramotnosti rôznych cieľových skupín nášho obyvateľstva. Od atraktívnych súťaží pre študentov, až po kurzy Finančnej gramotnosti určené seniorom.

Deň finančnej gramotnosti

Hlavným projektom Nadácie PARTNERS aj naďalej ostáva Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na existujúce rezervy vo vzťahu ľudí k ich financiám a zároveň ponúknuť efektívne riešenia s cieľom dlhodobého zvyšovania finančnej gramotnosti.

V súvislosti s Dňom finančnej gramotnosti (8. 9.) sa Nadácia PARTNERS aj v roku 2015 zamerala na mapovanie finančného správania Slovákov. Jedným z výsledkov prieskumu Nadácie PARTNERS bolo, že až 49 % pracujúcich Slovákov sa vôbec nezaujíma o dlhodobé sporenie a pri príprave na dôchodok sa spolieha sa iba na I. a II. pilier. Z odpovedí zvyšných 51 % respondentov vyšla priemerná suma 64 eur, ktorú si pravidelne sporia. Z konkrétnych finančných produktov uvádzali respondenti najčastejšie životné poistenie so sporením (45 % respondentov), sporenie v II. pilieri (27 % opýtaných), sporenie v III. pilieri (13 % respondentov). Zhruba 6 % investuje do kúpy nehnuteľností a iba 5 % opýtaných dôveruje podielovým fondom.

Finančná akadémia

Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený študentom maturitných ročníkov a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Séria prednášok je úspešne realizovaná už od roku 2009, čo je dôkazom, že mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Finančná akadémia má rozsah šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Okrem kurzov pre maturantov zabezpečuje Nadácia PARTNERS aj školenia finančnej gramotnosti pre deviatakov.

V roku 2015 sa do kurzov na stredných a základných školách zapojilo spolu 1 615 študentov z 32 škôl. Do projektov sa zapojilo 83 spolupracovníkov PARTNERS GROUP SK, ktorí spoločne odučili 466 vyučovacích hodín.

Finančná olympiáda

Mimoriadnej obľube sa každoročne teší aj finančná vedomostná súťaž Finančná olympiáda, ktorá je určená študentom stredných škôl. Tí mali aj v roku 2015 príležitosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a súťažiť o MacBook pre seba, ale i finančný príspevok 2 000 eur pre svoju školu.

Počas dvoch mesiacov sa do prvého kola súťaže zapojilo 4 400 študentov z takmer polovice (292) stredných škôl na Slovensku. Zaujímavosťou je, že z celkového počtu súťažiacich bolo až 58 % dievčat (2 564) a len 42 % chlapcov. Najväčšie zastúpenie mali školy z Prešovského (49), Žilinského (46), Bratislavského (44) a Košického kraja (41). Pokiaľ ide o mieru zastúpenia jednotlivých druhov škôl, najviac súťažiacich študuje na gymnáziách (109), stredných odborných školách (93) a obchodných akadémiách (34).

500 najúspešnejších študentov sa následne zúčastnilo druhého kola. Pre postupujúcich bol pripravený o niečo náročnejší online test, ako tomu bolo v prvom kole. Počas 40 minút mali zodpovedať 16 otázok (výberom správnej odpovede z 3 možností) a zároveň vypočítať 4 slovné úlohy s finančnou tematikou. Dvadsať najlepších riešiteľov, ktorí úspešne prešli prvými dvoma súťažnými kolami, zabojovalo o atraktívne ceny pre seba a svoju školu. Finálové kolo sa uskutočnilo 27. 4. 2015 v priestoroch Nadácie PARTNERS. Študentov v ňom čakal test zameraný na svet financií, objasnenie ekonomických pojmov či riešenie slovných úloh týkajúcich sa hospodárenia s peniazmi.

So zadanými úlohami si najlepšie poradil Ján Pevala zo SOŠ polytechnickej v Ružomberku, ktorý si vďaka zisku najväčšieho počtu bodov odniesol nový MacBook a svojej škole zároveň zabezpečil peňažnú výhru v hodnote 2 000 eur. Druhé miesto patrilo Marekovi Budzákovi z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, ktorý sa tak mohol tešiť z výhry v podobe iPadu mini. Jeho škola získala finančný príspevok vo výške 1 000 eur. Tretie miesto obsadila Nikola Šuhajdová zo SOŠ podnikania v Banskej Bystrici. Vďaka tretiemu miestu si odniesla iPod a pre svoju školu získala 500 eur.

Kam sa mince kotúľajú

V súvislosti s každoročne rastúcim záujmom o Finančnú olympiádu sa predstavitelia Nadácie PARTNERS rozhodli zorganizovať súťaž, v ktorej si budú môcť preveriť svoje vedomosti aj žiaci mladšej vekovej kategórie. Prvý ročník súťaže finančnej gramotnosti pre základné školy s názvom Kam sa mince kotúľajú odštartoval v marci 2015.

Súťaže sa mohli zúčastniť všetci žiaci II. stupňa základných škôl vo veku od 12 do 15 rokov a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Zámerom súťaže bolo vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi. Súťaž bola organizovaná Nadáciou PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti.

Súťaž prebiehala formou online testu v druhej polovici školského roka v termíne od 16. 3. 2015 do 15. 4. 2015, pričom samotný test pozostával z 5 úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. V rámci jednotlivých úloh žiaci vyberali jeden správny variant odpovede z viacerých ponúkaných možností.

Do súťaže sa za jeden mesiac zapojilo presne 4 901 žiakov z celého Slovenska. Najviac zastúpenými krajmi boli Nitriansky (17,49 %) Košický (16,22 %) a Žilinský kraj (15,75 %). Najviac súťažiacich bolo z ôsmeho (21,06 %), deviateho (20,28 %) a siedmeho (19,38 %) ročníka základných škôl. Takmer 20 % (971) zo všetkých žiakov správne odpovedalo na všetky otázky a získalo plný počet bodov. Z úspešných riešiteľov boli vyžrebovaní traja, ktorí získali iPod shuffle. Víťazmi sa tak stali Rasťo Bartoš z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, Marek Kuník zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne a Patrik Stodola zo Základnej školy na Nemocničnej ulici v Považskej Bystrici.