Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vzdelávacie aktivity v roku 2014

28.02.2015

V priebehu roku 2014 realizovala spoločnosť Partners Group SK viacero dôležitých vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb. Nemenej podstatnou úlohou bolo vytvorenie, resp. nastavenie takých podmienok, ktoré zabezpečia podnikateľský rozvoj spolupracovníkov na nasledujúce obdobie. O vzdelávacích projektoch hovorí Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.

V priebehu roku 2014 realizovala spoločnosť Partners Group SK viacero dôležitých vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb. Nemenej podstatnou úlohou bolo vytvorenie, resp. nastavenie takých podmienok, ktoré zabezpečia podnikateľský rozvoj spolupracovníkov na nasledujúce obdobie. O vzdelávacích projektoch hovorí Jozef Bartánus, riaditeľ pre vzdelávanie.

Riaditeľské certifikácie

Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť pristúpila v priebehu roku 2014 k viacerým zásadným zmenám v oblasti postupov pri práci s klientom (integrácia modulu „Finančný plán“ do FIP-u, zmeny v rozsahu a štruktúre údajov v analýze osobných financií, zmeny v náborovom koncepte), bolo potrebné získať spätnú väzbu na aplikáciu zmien a nových postupov a na kvalitu zapracovania uvedených zmien do štruktúr v rámci jednotlivých riaditeľstiev spoločnosti. Z týchto dôvodov bol pripravený a realizovaný projekt riaditeľských certifikácií.

Na tomto mieste je potrebné akcentovať, že účastníci certifikácií prezentovali vo väčšine prípadov výbornú úroveň vedomostí, schopností a zručností. Zároveň sa v priebehu riaditeľských certifikácií podarilo zaznamenať koncepty a postupy najúspešnejších spolupracovníkov v rámci našej spoločnosti. Tieto materiály sa ďalej využívajú na skvalitnenie firemných konceptov či už v oblasti práce s klientom a náboru, alebo aj v oblasti prípravy a rozvoja spolupracovníkov spoločnosti. V priebehu mesiacov november a december 2014 sa certifikácia uskutočnila celkovo osemkrát a absolvovalo ju 23 účastníkov.

Manažérska certifikácia

V roku 2014 pokračoval úspešný a osvedčený projekt manažérskych certifikácií. K hlavným cieľom tejto aktivity patrí štandardne zvýšenie kvality zapracovania nových spolupracovníkov a tým zabezpečenie ich dlhodobého úspešného fungovania v spoločnosti. Ďalším cieľom je poskytnutie spätnej väzby pre riaditeľov na úroveň vzdelávania v rámci prípravy manažérov, respektíve posilnenie kompetencie manažéra. Ďalším nezanedbateľným cieľom je taktiež dostať pod kontrolu kvalitu náboru nových spolupracovníkov.

 

Celkovo sa počas roka 2014 uskutočnilo deväť termínov manažérskej certifikácie a zúčastnilo sa na nej 39 nových manažérov. Počas certifikácie účastníci získali množstvo veľmi cenných informácií a podnetov, ktorých cieľom bolo skvalitnenie svojej riadiacej práce. Ďalej mohli konfrontovať svoj prístup so žiadaným modelom a noví manažéri si taktiež mali možnosť navzájom porovnať dosiahnuté výsledky.

Kvalita a výsledky, ktoré boli v procese certifikácie prezentované jednotlivými účastníkmi, svedčia o skutočnosti, že manažérska certifikácia sa stala veľmi dôležitým nástrojom pri príprave nových manažérov v prostredí spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Náborový prezentátor

Významné zmeny v priebehu roku 2014 zaznamenal náborový koncept. Úpravy a vylepšenia v náborovej oblasti vyplynuli z projektu manažérskych certifikácií. Výberom tých najlepších postupov zo stoviek rozhovorov s manažérmi našej spoločnosti vznikol koncept pohovoru, ktorý sa stal podkladom pre nový náborový prezentátor, ktorý je už v súčasnosti k dispozícii pre spolupracovníkov.

Projekt „Vizita“

V prípade, keď obchodný tím nedosahuje očakávané výsledky, je jednou z najnáročnejších úloh manažéra identifikácia kritických miest v systéme práce pri vedení tímu a následne realizácia nápravných opatrení. A práve kvôli podpore pri optimalizácii procesov v oblasti práce s klientom a v oblasti náboru a rozvoja spolupracovníkov bol pripravený projekt Vizita. Cieľom je vytvoriť manažérom podporu pri implementácii systémových prvkov do konceptu práce. Manažéri majú možnosť priamo v praxi konzultovať postupy pri vedení porád, Call party, DRF (Deň rozvoja firmy), vzdelávania spolupracovníkov a náborových rozhovorov.

Kurz Finančná sloboda

Jednou zo vzdelávacích aktivít, ktorá má stabilné miesto v systéme vzdelávania spoločnosti, je kurz Finančná sloboda. Cieľom kurzu je dosiahnutie finančnej nezávislosti pre klienta a získanie skúseností s prácou v oblasti sprostredkovania finančných služieb. Zároveň je tento kurz výbornou pomôckou pri finančnom plánovaní.

Dňa 1. januára 2014 nadobudla v spoločnosti PARTNERS GROUP SK účinnosť smernica 2014/1 „Pravidlá objednávania a organizácie kurzu Finančná sloboda“. Okrem iných dôležitých zmien, ktoré smernica priniesla, sa kurz Finančná sloboda stal povinnou súčasťou vzdelávania spolupracovníkov a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre povýšenie spolupracovníka z pozície Consultant na pozíciu Senior Consultant. V priebehu roka 2014 naša spoločnosť zrealizovala celkovo 33 kurzov a na tejto aktivite sa zúčastnilo 298 spolupracovníkov.

Manažéri majú možnosť zorganizovať kurz pre svojich spolupracovníkov (v počte 9 – 12 účastníkov) na mieste, ktoré si dohodnú so školiteľom, alebo v prípade, ak nemajú k dispozícii stanovený počet spolupracovníkov, môžu ich prihlásiť prostredníctvom Event Plannera na otvorený termín realizácie kurzu Finančná sloboda, ktorý sa uskutočňuje raz za dva mesiace.

Finančná gramotnosť pre seniorov na Žilinskej univerzite

V akademickom roku 2014/2015 naša spoločnosť v spolupráci s Nadáciou PARTNERS pokračuje v realizácii dvojsemestrálneho študijného programu Finančná gramotnosť, ktorý pre svojich študentov pripravila Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity. Medzi najohrozenejšie skupiny ľudí v kontexte nízkej finančnej gramotnosti nepochybne patria seniori, ktorým informácie získané v priebehu štúdia finančnej gramotnosti pomôžu nielen pri vlastnom rozhodovaní v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite. V akademickom roku 2014/2015 sa zúčastňuje na prednáškach celkovo 17 študentov.

Školenie asistentov

Osvedčeným projektom, ktorého realizácia prebiehala aj v roku 2014, bolo vzdelávanie asistentov manažérov. V rámci tejto aktivity získali asistenti praktické a účelné informácie k aktivitám, ktoré štandardne vykonávajú (administrácia dokladov, napĺňanie databáz, komunikácia s klientmi a podobne). V roku 2014 sa uskutočnili dve školenia asistentov a zúčastnilo sa na nich 17 asistentov manažérov.

Manažérska akadémia (Management Development Center)

V roku 2014 účastníci tejto aktivity absolvovali kurzy Manažérska abeceda, Individuálne rozhovory a Aplikačný seminár. Celkovo sa na nich zúčastňovalo 23 manažérov.

Director Development Center

V uplynulom roku bola realizovaná vzdelávacia aktivita Leadership, ktorú spoločnosť PARTNERS GROUP SK pripravila v spolupráci s renomovanou vzdelávacou spoločnosťou Franklin Covey. Bola určená pre riadiacich spolupracovníkov a tematicky nadväzovala na predchádzajúci projekt Sedem návykov vysoko efektívnych ľudí, ktorý sa uskutočnil v roku 2013.

Cieľom vzdelávacej aktivity Leadership je prevzatie zodpovednosti za výsledky svojej práce, osvojenie si pravidiel výchovy nových lídrov a praktická okamžitá aplikácia (tvorba osobného akčného plánu k zadaniu, ktoré si každý účastník sám zvolí – projekt, úloha, zmena...). Na tejto aktivite sa v roku 2014 zúčastnilo 13 riadiacich spolupracovníkov našej spoločnosti.

V roku 2015 okrem iného plánujeme v spolupráci s Nadáciou PARTNERS realizovať nové vzdelávacie projekty týkajúce sa problematiky finančnej gramotnosti na vysokých školách. V prípravnej fáze sú aktivity pre študentov denného štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Univerzite Komenského v Bratislave.